h

Nieuws uit 2012

20 september 2012

SP op werkbezoek op de nieuwkoopse plassen

De SP stelde onlangs schriftelijke vragen over SNL subsidie voor het rietsnijden in de Nieuwkoopse plassen. Naar aanleiding van die vragen nodigde het College van Burgemeester en Wethouders de fractie uit om van gedachten te wisselen over de invloed van Natura 2000 op de omgeving van de Nieuwkoopse plassen. Op 10 september hebben Esther Zwaan, Lies van Aelst en Ap de Wit hierover met de wethouders Elkhuizen en Meltzer en met rietsnijdersvoorman Wansick gesproken. Duidelijk werd dat er een spanningsveld is tussen natuur en recreatie. De natuurwaarde van het plassengebied is van groot belang voor de recreatie in en rond de plassen. Die recreatie is van levensbelang voor een groot aantal ondernemers en dus voor de locale economie. Maar de recreatie kan de natuurwaarde ook behoorlijk schaden, en de natuurwaarde is vooral op zich van belang, niet alleen voor de recreatie. Datzelfde geldt ook voor de omliggende veehouderijen, ook die schaden de natuurwaarde. De stikstofdepositie in het plassengebied is voor een aantal doelsoorten in het gebied al te hoog. Daardoor is het voor de veeboeren binnen een afstand van 10 kilometer rond de plassen niet meer mogelijk om hun bedrijven uit te breiden of te moderniseren. Maar als de veehouderij en de recreatiesector niet meer kunnen investeren kan hun bestaanrecht gevaar lopen waardoor ook de totale bedrijvigheid in het gebied geschaad wordt. Gemeente Nieuwkoop onderkent dat gevaar en heeft de effecten daarvan laten onderzoeken. De SP is geschrokken van het resultaat. De totaalomzet in het gebied zal na 5 jaar met 11% verminderd zijn, de werkgelegenheid zal zelfs 14% lager zijn en de totale welvaart zal 9% lager liggen. De SP vraagt zich af of deze effecten wel zijn goed zijn meegewogen in de Natura 2000 procedures. Eigenlijk gaat het om de vraag of het belang van 1100 hectare "cultuurlandschap" met natuurwaarden opweegt tegen het verlies van tienduizenden banen en miljarden omzetverlies. De SP gaat zich hierop beraden.

Lees verder
17 september 2012

Belofte maakt schuld: nieuw gebouw Maerlant moet veilig bereikbaar zijn

De leerlingen van het nieuwe gebouw Maerlant (voormalig Maerlant college) aan de Nolle/Hossebosdijk in Brielle, die met het openbaar vervoer naar school komen, moeten elke dag een onveilige looproute afleggen van de halte naar school. SP Statenlid Lies van Aelst: ‘Dit is een onacceptabele situatie. Als er een school gebouwd wordt, moet het vervoer ook goed geregeld zijn, dat betekent dat het ook veilig moet zijn. Ik heb hier dan ook opheldering over gevraagd in de Provincie.’ Deze halte was wel afgesproken in de plannen, maar wordt nu niet uitgevoerd. De Provincie is gevraagd om een veilige oversteekplaats te maken, zodat de leerlingen vanaf de huidige halte veilig op school kunnen komen, hieraan gaf de Provincie geen gehoor. ‘Het is erg vreemd dat er in de plannen een bushalte opgenomen was, die Connexxion nu niet uit wil voeren. Ik vraag me af of de vervoerder zich nu niet aan de afspraken houdt, of dat er misschien geen afspraken gemaakt zijn. Hoe dan ook, deze leerlingen moeten veilig naar school kunnen. Dit had allemaal eigenlijk geregeld moeten zijn voordat de leerlingen op deze locatie naar school zouden gaan.’ Aldus van Aelst.

Lees verder
15 september 2012

Tribune: Interview met gedeputeerde Rik Janssen over Odfjell

Deze maand in het ledenblad van de SP een interview met SP-Gedeputeerde Rik Janssen over de situatie bij Odfjell.

Hieronder staat het artikel:

Odfjell: ‘over veiligheid valt met mij niet te onderhandelen’

Afgelopen zomer raakte het Noorse
bedrijf Odfjell flink in opspraak. De ruim
driehonderd overslagtanks in het
Rotterdamse havengebied waarin
Odfjell onder meer chemicaliën en olie
opslaat, voldoen niet aan de veiligheidsnormen.
SP’er Rik Janssen draagt, als
lid van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland,
de verantwoordelijkheid voor
toezicht en handhaving bij Odfjell.

Lees verder
12 september 2012

Werkbezoek archeologiehuis en depot

Statenlid Bart Vermeulen bracht vandaag een werkbezoek aan het archeologiehuis en het archeologisch depot van de Provincie.
Op beide locaties liet hij zich door de depotbeheerder, de  provinciaal archeoloog en enkele medewerkers informeren over het provinciaal archeologiebeleid.

De provincie heeft een belangrijke taak als beschermer en beheerder van het archeologisch bodemarchief.
Daarnaast is de provincie toezichthouder bij het verlenen van vergunningen waarbij eventuele verstoring van archeologische waarden aan de orde is.

Lees verder
5 september 2012

Kosten extra inspecties verhalen op vervuiler

Na lang aandringen van de SP en het CDA in de Tweede Kamer gaat de staatssecretaris onderzoeken of het mogelijk is om de kosten voor extra inspecties te verhalen zijn op de vervuiler. De SP dringt hier al jaren op aan.
De problemen bij Odfjell illustreren juist waarom het belangrijk is de kosten op de vervuiler te verhalen. De Provincie Zuid-Holland heeft fors meer geld uitgegeven om het falende bedrijf Odfjell extra te controleren. Uiteindelijk sloot de de provincie delen van het bedrijf met als gevolg dat het bedrijf volledig stil werd gelegd door de directie. Vooraf moest de provincie meerdere malen extra controleren bij Odfjell en dit leidde tot fors meer kosten.
Ook de Zuid-Hollandse SP-statenfractie vroeg of het mogelijk is om de extra kosten te verhalen op Odfjell. SP statenlid Lies van Aelst: "Door deze extra controles, is er minder tijd over voor andere bedrijven, dat is niet de bedoeling. Helaas is het wettelijk nog niet mogelijk om als provincie de kosten te verhalen op Odfjell. Daarom ben ik blij dat de SP in de Tweede Kamer hier hard mee bezig is".

Lees verder
22 augustus 2012

Commissiebezoek bij provinciaal kennisinstituut Tympaan

De SP Statenfractie was, samen met de andere fracties uit de commissie Bestuur en Middelen, vandaag aanwezig bij een informatiebezoek bij Tympaan. De commissieleden werden geïnformeerd over de werkzaamheden van de organisatie en over de diensten die de organisatie levert.
Tympaan is een provinciaal gefinancierd kennisinstituut voor samenlevingsvraagstukken. De organisatie heeft als taak gegevens te verzamelen en te analyseren uit verschillende bronnen en die om te zetten in beleidsrelevante informatie. De gegevens gaan bijvoorbeeld over voorzieningen in de wijken, hoeveelheid jeugdigen in de jeugdzorg en aantal jeugdigen met ernstig overgewicht.
De informatie is onder andere bedoeld voor overheden, zorgvragersorganisaties, regionale samenwerkingsverbanden en provinciale ondersteuningsinstellingen. Dat gebeurt op verschillende manieren: door middel van rapportages, presentaties, bijeenkomsten, websites en cursussen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier